12. Ufuk Turu Toplantıları Sona Erdi
25.05.2015 12:00
12. Ufuk Turu Toplantıları Sona Erdi

Konya'da faaliyet gösteren yüz yirminin üzerindeki sivil toplum kuruluşunun ev sahipliğinde, Türkiye’nin her bölgesinden ve kırkın üzerinde ilden sivil toplum kuruluşlarını temsilen gelen yaklaşık 300 katılımcı ile icra edilen 12. Ufuk Turu Toplantıları, Sonuç Bildirisi'nin okunmasıyla sona erdi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Adına İcra Heyeti Başkan Vekili Muhsin Görgülügil ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI:

“Dünyanın ve Türkiye’nin geçirmekte olduğu değişim ve dönüşüm, bizleri durum değerlendirmesi yapmaya sevk etmekle kalmamakta, bu süreçte daha aktif ve kararlı roller üstlenmeye zorlamaktadır. İçinde yaşadığımız ve faaliyet gösterdiğimiz toplumun meseleleri bizlerin de meseleleridir. Bu konuda, bugüne kadar olduğu gibi, gerekmesi halinde, bundan sonraki dönemde de inisiyatif almaktan çekinmeyeceğimizi, hak ve hukukun adalet zemininde tesisi için aktif bir biçimde müdahil olacağımızı ifade ediyoruz”

Bu yılki toplantılarda “Türkiye’nin Geleceği ve Yeni Ufuklar” konusu, alanında son derece saygın akademisyen ve sivil toplum yetkilileri tarafından sunulan tebliğler çerçevesinde çeşitli yönleriyle ve derinlemesine dört gün boyuca tartışıldı. Toplantılar, “Türkiye ve Dünya", "Türkiye’nin Geleceği" ve "Yeni Türkiye ve Yeni Ufuklar" ana başlıkları altında üç gün süreyle, üç oturum, üç söyleşi ve bir konferansla gerçekleştirildi. Sunulan bildirilerden sonra gerek soru ve değerlendirmeler yoluyla, gerekse istişarî mahiyette ve yüz yüze görüşmeler aracılığıyla katılımcıların karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaları sağlandı.

Ayrıca Konya ve kırkı aşan ilden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımlarıyla “Yeni Anayasa ve Türkiye’nin Temel Meseleleri Çalıştayı” düzenlenmiştir. Bu çalıştayda ‘ufukta’ görülen yeni anayasa perspektifi ve ülkemizin temel meseleleri katılımcılar tarafından ayrıntılı bir şekilde tartışıldı. Alınan kararların STK Çalıştay Sonuç Raporu olarak önümüzdeki günlerde kamuoyunun dikkatine sunulacağı belirtildi.

Ufuk Turu Toplantıları sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edildi:

1. Ülkemiz çok önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu, bir taraftan ülkenin kendi dinamiklerini etkilemekle kalmadan iç kamuoyunu tartışmaların merkezine oturtmakta, diğer taraftansa bölgesel ve küresel olaylar karşısında tavır almaya zorlamaktadır. Konunun birinci derecede muhatapları tarafından alınan bu tavırları destekliyoruz.

2. Yakın zamanda yapılacak seçimi bir fırsat olarak görmekteyiz. Gelecek dönemin sağlıklı ve millet iradesi doğrultusunda planlanması noktasında bugünlerde yapılmakta olan yapısal ve işlevsel tartışmaları faydalı görmekle birlikte, yeterli olmadığını ifade etmemiz gerekmektedir. Ülkemiz bir yol ayrımındadır. Bugünlerde verilecek kararlar ya ülkemizin önünü daha da açacak ya da eski problemlerin tekrar nüksetme tehlikesini ortaya çıkaracaktır.

3. Meselelerin sağduyulu bir yaklaşımla, katılımcı bir anlayışla ve milletin maşeri vicdanı, derin irfanı uyarınca ele alınmasının önemine inanmaktayız. Bizler bu tartışma sürecine aktif ve olumlu katkılar sağlarken, ilgili tüm aktörleri bu doğrultuda tavır almaya davet ediyoruz. Temel doğrularımıza uygun bir çerçevede tartıştıkça, ihtiyacımız olan çözümleri bulma ihtimalinin daha fazla olacağını düşünüyoruz.

4. Yıllardır büyük bir özveri ve çaba ile elde ettiğimiz siyasi, sosyal ve ekonomik kazanımların içinden geçmekte olduğumuz seçim döneminde ve hemen akabinde heba edilmesine göz yummayacağımızı da buradan ilan ediyoruz. Milletimizin özgürleşmesi, refah seviyesinin artması ve en önemlisi eşit ve onurlu vatandaşlar olarak sahip olduğumuz değerlerin ve her platformda elde ettiğimiz haklarımızın geriye döndürülmesi mümkün değildir. Biz bu konuda, adalet ve hakkaniyet ölçüleri içinde, tarafız.

5. Yeni Anayasa en fazla önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Toplumsal düzenin sağlanmasında ve devlet kurumları ile milletin kaynaşmasında bu metnin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Halk iradesini hiçe sayan ve vesayetçi bir bakış açısıyla kaleme alındığını düşündüğümüz 1982 Anayasası artık tarihin tozlu sayfalarındaki yerini almalıdır. Milletimize dar gelen bu elbisenin derhal daha rahat ve daha uygunu ile değiştirilmesi bir zorunluluktur. Bu konudaki somut önerilerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağımızı kamuoyuna duyururuz.

6. Yapılmakta olan hükümet sistemi tartışmalarını olumlu bulmakla birlikte, yeterli olmadığına inanmaktayız. Milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, topluma yabancı Batı kaynaklı sistemlerin bize bir yarar sağlamadığını gördük. Enerjimizi ve dikkatimizi kendi sistemimizi oluşturmaya yoğunlaştırmamız halinde daha iyi neticeler elde edebileceğimizden eminiz. Son iki asırdır bize dayatılan ve bünyemize uymayan sistemlerle vakit kaybettiğimizi, ancak önümüzdeki dönemde bize ait bir sistemi beraberce inşa etmemiz gerektiğini düşünüyoruz.

7. Uzunca bir süredir ülke gündemimize giren, toplumun yaklaşık dörtte üçünün de desteklediği Çözüm Süreci’nin dönülemez bir mecraya girdiğine inanıyoruz. Daha fazla kardeşkanı akmaması ve yıllardır süren anlamsız mücadelenin sona ermesi için ortaya konulan güçlü siyasi iradeyi destekliyoruz. Ancak, silahlı terör yolunu seçen tarafın ön şartsız ve ön yargısız bir biçimde derhal silah bırakmasının gerektiğine de inanıyoruz. Devlet tarafının ise sadece örgütü değil, bölge halkını temsil kabiliyetine sahip STK’ları ve kanaat önderlerini muhatap almak suretiyle kalıcı barışa daha olumlu katkı sağlayacak gerçek muhataplara yönelmesinin gerekliliğine inanmaktayız.

8. Son dönemlerde farklı vesilelerle ve çevrelerce yapılan Yeni Türkiye kavramı üzerindeki tartışmaları önemsemekteyiz. Ancak, sadece iç meselelerimize ve coğrafi sınırlarımıza değil, tabii sınırlarımız olan inanç birliği yaptığımız ülke ve milletleri kapsayan alanlara da eğilmemiz gerektiğine inanıyoruz. ‘Yeni İslam Dünyası’ şeklinde özetleyebileceğimiz bu bakış açısı bizler için yol gösterici olabilir. İç karışıklıklar, yapay çatışmalar ve inanç ve değerlerimizden uzak yaklaşımlarla yolunu bulmaya çalışan mazlum kardeşlerimizi de dikkate almak suretiyle, bakış açımızı genişletmek durumunda olduğumuzun altını çizmek istiyoruz.

2015 yılı Konya STK'ları 12. Ufuk Turu Toplantılarında Vakfımızı, Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim DOSTER temsil etti.

 

Eklenme Tarihi: 25.05.2015 12:00